Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
144
Hôm qua:
92
Tuần này:
236
Tháng này:
518
Tất cả:
202192
 Xây dựng nông thôn mới  là của dân, do dân, vì dân, nên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiên cần luôn thực hiện
tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đòi hỏi có sự tham gia của người dân ngay từ đầu, đồng thời tích cực huy động xã hội
hoá nguồn lực đầu tư để xây dựng nông thôn mới, nhằm đạt mục tiêu đưa nông thôn phát triển toàn diện theo
hướng văn minh, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn từng bước nâng lên.
Xây dựng nông thôn mới là hành trinh xây dựng lâu dài, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị; đây
không phải là chương trình đầu tư của Nhà nước mà là chương trình vận động toàn xã hội tham gia và thực hiện
theo 3 phương thức là: thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; lồng ghép các Chương trình MTQG, các dự án một
cách đồng bộ; huy động xã hội hóa nguồn lực đầu tư để xây dựng nông thôn mới. Với nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ
các Chương trình MTQG và vốn huy động được, tập trung ưu tiên đầu tư cho phát triển sản xuất, hệ thống giao
thông- thủy lợi nội đồng, mở rộng ngành nghề TTCN, dịch vụ- thương mại ở nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu
nhập cho nông dân là mục tiêu hướng đến của xã. Tránh chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng chưa cải
thiện được đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.
II. MỤC TIÊU:
1.     Mục tiêu chung:
Duy trì, giữ vững 19/19 tiêu chí đã đạt. Từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng
cao, để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
2.     Mục tiêu cụ thể:
a. Giai đoạn 2020-2025:
- Số thôn đạt chuẩn NTM: Cả 06/06 thôn trên địa bàn xã đạt chuẩn NTM
- Phấn đấu 4/6 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
- Một số chỉ tiêu chủ yếu:
+ Thu nhập đạt >50 triệu đồng/người/năm
+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%
+ Tỷ lệ người dân tham gia BHYT phủ kín đạt 100%.
+ Môi trường: 100% đạt chuẩn theo quy định của tiêu chí
+ Tỷ lệ hộ dùng nước sạch:100% số hộ trong xã sử dụng nước sạch.
- Đến năm 2025 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao.
b. Giai đoạn 2026-2030:
- Phấn đấu 06/06 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
- Một số chỉ tiêu chủ yếu:
+ Thu nhập đạt >60 triệu đồng/người/năm
+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1,5%
+ Tỷ lệ người dân tham gia BHYT phủ kín đạt 100%.
+ Môi trường: 100% đạt chuẩn theo quy định của tiêu chí
+ Tỷ lệ hộ dùng nước sạch: 100% số hộ trong xã sử dụng nước sạch
- Duy trì xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu./